Qui sommes-nous ? / Wie zijn wij ?

titre

L’association « Santé, Communauté, Participation » (en abrégé SACOPAR) est une association sans but lucratif qui a été fondée en 1998 à l’initiative des ASBL Edéco, Educa Santé, Fédération des maisons médicales et Question Santé.

L’association se compose d’experts en santé publique et d’intervenants spécialisés en développement local, santé communautaire et communication.

Les actions de l’association SACOPAR ont été principalement financées par la Communauté française de Belgique, (Fédération Wallonie Bruxelles) et la CEE dans le cadre du programme transfrontalier InterReg ; Elles relèvent actuellement de programmes conventionnés avec des institutions (ONE, Fondation Roi Baudouin,…) ou avec des associations et des communes.

De vereniging « Gezondheid, Gemeenschap, Participatie » (afgekort SACOPAR) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1998 op initiatief van verenigingen zonder winstoogmerk Edéco, Educa Santé, Federatie van medische huizen en gezondheidsvraagstukken.

De vereniging bestaat uit experts op het gebied van volksgezondheid en gespecialiseerde mensen in lokale ontwikkeling, gemeenschapsgezondheid en communicatie.

De acties van de SACOPAR-vereniging werden hoofdzakelijk gefinancierd door de Franse Gemeenschap van België (Fédération Wallonie Bruxelles) en de EEG in het kader van het grensoverschrijdende programma InterReg; Ze behoren momenteel tot programma’s met instellingen (ONE, Koning Boudewijnstichting, …) of verenigingen en gemeenten.

Agenda

Lu & vu