Wie zijn wij ?

titre

De vereniging “Gezondheid, Gemeenschap, Participatie” (afgekort SACOPAR) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1998 op initiatief van vzw’s Edéco, Educa Santé, la Fédération des maisons médicales en Question Santé.

 

De vereniging bestaat uit experts op het gebied van volksgezondheid en specialisten in lokale ontwikkeling, gemeenschapsgezondheid en communicatie.

 

De acties van SACOPAR werden hoofdzakelijk door de Franse Gemeenschap van België (Fédération Wallonie-Bruxelles) en de EU gefinancierd, in het kader van het grensoverschrijdende programma InterReg; ze maken momenteel deel uit van conventionele programma’s met diverse instellingen (ONE, Koning Boudewijnstichting, …) verenigingen en gemeenten

Missies en doelstellingen

titre

De missies en doelstellingen van SACOPAR stroken met het in het Handvest van Ottawa omschreven concept van gezondheidsbevordering, dat de ontwikkeling van nieuwe strategieën impliceert. Deze gelden vooral voor de versterking van de “gemeenschapsacties” op basis van een herdefiniëring van de rol van de bevolking en de intersectorale aanpak.

De vereniging SACOPAR ontwikkelt activiteiten langs drie lijnen :

  1. Het geleidelijk opzetten en stimuleren van actor netwerken om uitwisselingen te bevorderen, middelen te bundelen, interventies zichtbaar te maken, praktijken te theoretiseren en ten slotte de gemeenschapsactie te doen erkennen als pijler van het gezondheidsbeleid.
  2. De ontwikkeling en integratie van gezondheidsbevordering op lokaal niveau door steun aan lokale verkozenen en bestuurders, promotie van gemeentelijke initiatieven, uitwerking van specifieke informatie-instrumenten en opleidingen.
  3. Het opwaarderen van de vaardigheden en praktijken die eigen zijn aan de gemeenschapsacties rond gezondheid, met als doel de interventiecapaciteit van alle actoren te versterken.

De burgerlijke en democratische dimensie van de gezondheid wordt benadrukt, wat betekent dat de actieve deelname van alle betrokken actoren, niet alleen van de beroepsoefenaars maar ook van de bevolking, wordt aangemoedigd. Die participatie kan op verschillende niveaus vorm krijgen: informatie, onderwijs, opleiding, uitdrukking van behoeften, problemen en wensen, betrokkenheid van belanghebbenden bij de keuze van strategieën, uitvoering van acties en evaluatie daarvan. Het kader voor gezondheidsbevordering benadrukt een integrale en positieve benadering van gezondheidszorg, die de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting, burgerparticipatie, en intersectorale aanpak omvat. Dit kader vergemakkelijkt de uitvoering van een gezondheidsbeleid op gemeenschapsniveau.

 

SACOPAR analyseerde de behoeften en verwachtingen van professionals en benadrukte de noodzaak om informatie en praktijken uit te wisselen, gedachten en vragen te vergelijken en motivatie aan te wakkeren wanneer moeilijkheden, misverstanden, teleurstellingen, niet-communicatie lijken onoverkomelijk.

 

Door toenemende vraag vanuit de belanghebbenden heeft de vereniging als prioriteit gesteld informatie te verstrekken aan alle betrokken partijen, de ontwikkeling van actor-netwerken, het faciliteren van de uitwisseling van gemeenschapspraktijken in de gezondheidszorg en de conceptualisering van de aanpak.

Agenda

Lu & vu